Đèn LED đánh cá SMD

Hiển thị 1–40 của 60 kết quảSản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*4 + (DL-150W-V38A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*4 + (DL-150W-V38A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20
Clear
15.670.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
17.330.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20
Clear
20.670.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
20.000.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*1
Clear
2.400.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
1.730.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF100-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF100-32V)*1
Clear
1.980.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1
Clear
2.670.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
2.230.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF100-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF100-32V)*1
Clear
2.350.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W-V38A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W-V38A-MAP)*1
Clear
3.720.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
3.050.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF150-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF150-32V)*1
Clear
3.350.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*1
Clear
4.250.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Clear
3.930.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF150-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF150-32V)*1
Clear
3.880.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W-V38A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W-V38A-MAP)*1
Clear
3.980.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Clear
3.250.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF200-48V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF200-48V)*1
Clear
3.580.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*1
Clear
4.520.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
Clear
4.250.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF200-48V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF200-48V)*1
Clear
4.120.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*1 + (DL-150W-V38A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*1 + (DL-150W-V38A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
Clear
3.530.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*1
Clear
3.950.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1 + (DL-150W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1 + (DL-150W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5
Clear
4.650.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*1
Clear
4.480.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W-V38A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W-V38A-MAP)*2
Clear
6.130.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
Clear
4.800.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF150-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF150-32V)*2
Clear
5.400.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*2
Clear
6.930.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*6

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*6
Clear
6.300.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF150-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF150-32V)*2
Clear
6.200.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W-V38A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W-V38A-MAP)*2
Clear
7.830.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*8

Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*8
Clear
6.370.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF200-48V)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF200-48V)*2
Clear
7.030.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*2
Clear
8.900.000 

Còn hàng

Hotline