Đèn cầu tháp - Đèn pha chiếu xa

Hiển thị tất cả 40 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4
Clear
37.180.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4
Clear
38.120.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
38.580.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4
Clear
39.450.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
37.580.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*6
Clear
52.370.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*6
Clear
53.770.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*6
Clear
54.470.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*6
Clear
55.770.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*6
Clear
52.970.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
8.350.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
9.030.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
8.950.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
9.420.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
8.830.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2
Clear
14.570.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
15.400.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
15.270.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2
Clear
15.430.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
15.200.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2
Clear
14.770.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2
Clear
16.130.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2
Clear
15.970.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2
Clear
16.370.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2
Clear
15.730.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2
Clear
15.900.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2
Clear
16.370.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*2
Clear
16.600.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2
Clear
17.030.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*2
Clear
16.100.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*4
Clear
18.030.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*4
Clear
20.080.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*4
Clear
19.830.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*4
Clear
20.430.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*4
Clear
19.480.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*4
Clear
30.570.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*4
Clear
33.300.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*4
Clear
32.970.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*4
Clear
33.770.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*4
Clear
32.500.000 

Còn hàng

Hotline