Đèn pha LED cầu cảng (DCC)

Hiển thị 1–40 của 62 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4
Clear
16.150.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
17.550.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
16.550.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4
Clear
18.050.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4
Clear
18.980.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
19.450.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4
Clear
20.320.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha cầu cảng 1000W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
18.450.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
4.130.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
4.030.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
4.730.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
4.620.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
4.500.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
5.180.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
5.100.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
5.300.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha cầu cảng 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
4.980.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2
Clear
6.130.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
5.730.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
6.830.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
6.830.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2
Clear
6.850.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
7.680.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
7.550.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2
Clear
7.720.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn LED pha cầu cảng 300W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
7.480.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*2

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*2
Clear
6.330.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8
Clear
6.130.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*2
Clear
7.530.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*2

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*2
Clear
7.300.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2
Clear
7.050.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2
Clear
8.420.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2
Clear
8.250.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2
Clear
8.650.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2

Đèn LED pha cầu cảng 400W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2
Clear
8.020.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 500W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*2

Đèn LED pha cầu cảng 500W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*2
Clear
8.480.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 500W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*10

Đèn LED pha cầu cảng 500W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*10
Clear
7.550.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 500W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*2

Đèn LED pha cầu cảng 500W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*2
Clear
9.180.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 500W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*2

Đèn LED pha cầu cảng 500W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*2
Clear
8.680.000 

Còn hàng

Đèn LED pha cầu cảng 500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2

Đèn LED pha cầu cảng 500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2
Clear
9.400.000 

Còn hàng

Hotline