Đèn pha LED Module hộp DPMH

Hiển thị 1–40 của 240 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20
Clear
18.670.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
22.270.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4
Clear
23.870.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20
Clear
23.000.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4
Clear
24.800.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
25.270.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4
Clear
26.130.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha module COB 1000W (20*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
24.270.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
2.030.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
2.920.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
2.600.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
2.470.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
3.230.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
3.170.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
3.220.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 100W (2*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
3.120.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
2.980.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
3.830.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
3.820.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Clear
3.630.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
4.230.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
4.170.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
4.250.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 150W (3*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
4.130.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Clear
3.850.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
4.770.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
4.680.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
Clear
4.720.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
5.370.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
5.280.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
5.480.000 

Còn hàng

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha module COB 200W (4*50W) HỘP KHUNG KÍN – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
5.170.000 

Còn hàng

Hotline