Đèn pha viền mắt lồi (DPVL)

Hiển thị tất cả 40 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
3.280.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
2.920.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
3.850.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
3.800.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
3.380.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
3.020.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
4.020.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
3.950.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
4.000.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
3.900.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
3.880.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
3.350.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
4.230.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
4.200.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
4.030.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
3.500.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
4.450.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
4.380.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
4.470.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
4.350.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
4.550.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
4.120.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
5.150.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
5.030.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
4.750.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
4.320.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
5.430.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
5.350.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
5.550.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
5.230.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
6.500.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
5.700.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
6.850.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
6.600.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
6.750.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
5.950.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
6.980.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
7.100.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
7.320.000 

Còn hàng

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
6.850.000 

Còn hàng

Hotline