HK chống nhiễu

Hiển thị tất cả 30 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
18.230.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF100-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF100-32V)*1
Clear
2.230.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*1
Clear
3.530.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*1
Clear
3.880.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*1
Clear
4.250.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*2
Clear
5.850.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*2
Clear
7.630.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*2
Clear
8.500.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*4
Clear
11.750.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*4
Clear
15.320.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
17.330.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
20.000.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF100-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF100-32V)*1
Clear
1.980.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF100-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF100-32V)*1
Clear
2.350.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF150-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF150-32V)*1
Clear
3.350.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF150-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 150W (2*75W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF150-32V)*1
Clear
3.880.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF200-48V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF200-48V)*1
Clear
3.580.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF200-48V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 200W (2*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF200-48V)*1
Clear
4.120.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*1
Clear
3.950.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 250W (2*125W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*1
Clear
4.480.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF150-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF150-32V)*2
Clear
5.400.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF150-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 300W (3*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF150-32V)*2
Clear
6.200.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF200-48V)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF200-48V)*2
Clear
7.030.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF200-48V)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 400W (4*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF200-48V)*2
Clear
8.100.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*2
Clear
7.900.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*2
Clear
8.970.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF150-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF150-32V)*4
Clear
10.850.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF150-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF150-32V)*4
Clear
12.450.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF200-48V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF200-48V)*4
Clear
13.850.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF200-48V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF200-48V)*4
Clear
15.890.000 

Còn hàng

Hotline