Từ 10 - 15 triệu

Hiển thị 1–40 của 180 kết quảSản phẩm Đèn LED công nghệ

Sản phẩm Đèn đường

Sản phẩm Đèn nhà xưởng

Sản phẩm Đèn pha

Sản phẩm Công suất

Sản phẩm Chip LED

Sản phẩm Nguồn

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*5

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*5

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
10.120.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
11.000.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
10.800.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*2
Clear
10.650.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*8

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*8

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2
Clear
11.730.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2
Clear
11.330.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*2
Clear
11.020.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*10

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*10

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2
Clear
11.970.000 

Còn hàng

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*2

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*2
Clear
11.700.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*20

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*20
Clear
13.570.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*2 + (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*2 + (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*4
Clear
13.220.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*4
Clear
11.750.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*16

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*16
Clear
10.920.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*2 + (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 500W (4*125W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*2 + (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W-V38A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W-V38A-MAP)*4
Clear
12.320.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF150-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF150-32V)*4
Clear
10.850.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*4
Clear
13.920.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*12

Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*12
Clear
12.650.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF150-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 600W (6*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF150-32V)*4
Clear
12.450.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*16

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*16
Clear
12.520.000 

Còn hàng

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF200-48V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 800W (8*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF200-48V)*4
Clear
13.850.000 

Còn hàng

Đèn LED đường phố M01 COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED đường phố M01 COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
10.080.000 

Còn hàng

Hotline